DNI PRZYRODNIKA CZWÓRKI

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„KOLEJNE ŻYCIE ODPADÓW WTÓRNYCH”

  1. Organizator:

   Nauczyciele Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy

  2. Cele konkursu:

   - zwrócenie uwagi młodzieży na problem odpadów, ich segregacji i powtórnego wykorzystania,
   - kształtowanie i promowanie postaw przyjaznych wobec środowiska przyrodniczego,
   - uświadomienie uczniom, jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów,
   - wykorzystanie umiejętności i zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
   - zachęcanie młodzieży do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

  3. Przedmiot konkursu:

   Wykonanie przez uczniów ciekawej i oryginalnej, przestrzennej pracy plastyczno-technicznej o tematyce: „Kolejne życie odpadów wtórnych”.


  4. Uczestnicy konkursu:

   Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

   - wykonanie pracy przestrzennej dowolną techniką,
   - prace mogą być wykonanie indywidualnie lub w zespołach (2-3 osobowych),
   - prace przekazane na konkurs muszą być autorskie,
   - uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową,
   - praca może mieć dowolną wielkość i kształt, pod warunkiem, że wykonana jest w całości z odpadów surowcowych,
   - każda praca powinna być opisana metryczką zawierającą: tytuł, imię i nazwisko autora/autorów, klasę.

  6.  Zgłoszenie do konkursu:

   Prace należy przekazać do sali 101 do Pani profesor Małgorzaty Zenelt lub do sali 212 do Pani profesor Aliny Domańskiej. Termin oddawania prac - do 03.06.2022

  7. Organizacja konkursu:

   - prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w szkole na I piętrze od 07.06.2022 r. do zakończenia roku szkolnego,

   - oceny prac dokona komisja, która brać będzie pod uwagę: inwencję twórczą, ujęcie tematu, technikę i staranność wykonania pracy, różnorodność wykorzystanych surowców wtórnych,

   - laureaci konkursu otrzymają nagrody, które wręczone zostaną 06.2022 podczas „Dni Przyrodnika Czwórki”,

   - wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły https://www.4lo.bydgoszcz.pl/

   - udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac oraz ich prezentowania w Internecie oraz na wystawie.


  8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.