IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o adresie: http://www.4lo.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-09-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Redaktorzy pracują nad poprawą dostępności strony, ale mogą się zdarzyć sytuacje:

 1.       linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika, niektóre mogą też prowadzić do zewnętrznych serwisów.
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:


  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
  • Trwają prace nad poprawnym formatowaniem plików tak, by były one dostępne (np. tagowanie).
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:


  • pochodzą z różnych źródeł,
  • zawiera pliki PDF, DOC itp. - (np. dokumenty szkoły), trwają prace nad osadzaniem takich plików na stronie, aby w przyszłości ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików.
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skan dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: : 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Rafałem Klein, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 373 89 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacja o dostępności wejścia do budynku

 

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Waryńskiego, prowadzą do niego 4 schody oraz od strony parkingu od ul. Stawowej.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Sekretariat oraz gabinet Dyrektora szkoły znajdują się na parterze budynku.

Informacja o dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa.

Szkoła nie posiada wind ani żadnych przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie posiada.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym wyposażona w uprząż oraz posiadającym wymagane szczepienia weterynaryjne.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.​