1. W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2023/24 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną.  

Aby skorzystać z tego programu należy:

a) wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „Podręczniki”)  

b)  do wniosku należy dołączyć: 

- wykaz potrzebnych podręczników, zawierający tytuł, autora, wydawnictwo oraz zakres (podstawowy lub rozszerzony), o użytecznie których wnioskuje rodzic / uczeń; 

- kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej 

2. Podania należy składać w bibliotece szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 08 września 2023 r. 

3. Zgodnie z Regulaminem wypożyczenia przez uczniów podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ (załącznik), szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych. 

4. Wnioski niepełne nie będą uwzględniane! 

5. Wypożyczenie wnioskowanych podręczników będzie realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników, a w przypadku konieczności zakupu nowych podręczników dopiero po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

6. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. 

7. Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez rodzica lub pełnoletniego ucznia umowy o ich użyczenie. 

Szczegóły w Regulaminie

Pobierz wniosek (docx, 16,0KB)