W związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2023-2025, ustanowionego Uchwałą Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. informujemy, że wsparcie skierowane jest do uczniów: 

1) słabowidzącym,  

2) niesłyszącym,  

3) słabosłyszącym,  

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

Warunkiem ubiegania się o dofinasowanie zakupu podręczników jest posiadanie ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z poźn. zm.).  

  

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024 można składać w sekretariacie szkoły do 6 września 2023. Do wniosku należy dołączyć ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Prosimy również o zachowanie dowodów zakupów ww. materiałów, które będą potrzebne do wypłaty dofinansowania (dowody zakupu nie muszą być złożone razem z wnioskiem, będzie można je dostarczyć poźniej.)

 

Wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły lub można je pobrać klikając w link: Formularz_wniosku_WYPRAWKA_2023-2024.pdf

Nowa warstwa...