Regulamin rywalizacji

„Aktywna Czwórka w Aktywnej Bydgoszczy”

 

1. POSTANOWIENIA OGOLNE:

 

1.1. Organizatorem rywalizacji są nauczyciele wychowania fizycznego IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

1.2. Celem rywalizacji jest propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pobudzanie uczniów do aktywności fizycznej.

1.3 Udział w rywalizacji jest dobrowolny.

1.4. Rywalizacja będzie przeprowadzona w terminie od 1 maja 2021 do 31 maja 2021 przy pomocy aplikacji „Aktywne Miasta”.

1.4.a. Rywalizacja kierowana jest do uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

1.4.b. Uczniowie rywalizują między sobą gromadząc przebyte kilometry indywidualnie oraz poszczególne klasy sumują ilość przebytych kilometrów. Dystans pokonany przez wychowawcę klasy liczony jest podwójnie i dodany do ogólnej ilości kilometrów danej klasy.

1.4.c. Nauczyciele rywalizują o tytuł „ Aktywnego nauczyciela IV LO”.

1.4.d. Do wzięcia udziału w rywalizacji niezbędne jest dysponowanie urządzeniem mobilnym z pobraną aplikacją “Aktywne Miasta”.

1.4.e Podczas rywalizacji zakwalifikowane zostaną jedynie treningi wykonane samodzielnie i zarejestrowane w aplikacji.

1.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wydania nagrody lub całkowitego usunięcia uczestnika z rywalizacji w przypadku wykrycia fałszowania wyników.

1.6. Dołączenie do rywalizacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

2. ZASADY I PRZEBIEG RYWALIZACJI:

 

2.1. Udział w rywalizacji wymaga:

a) rejestracji osobistego konta w aplikacji Aktywne Miasta

b) uzyskania zgody rodziców na udział w rywalizacji szkolnej. Zgoda powinna być przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego do nauczyciela wychowania fizycznego

c) wyboru treningu z kategorii bieganie lub jazda na rowerze i zarejestrowanie go w aplikacji Aktywne Miasta-Metropolia Bydgoska-Bydgoszcz-Szkoły-IV Liceum Ogólnokształcące

d) przesłania do nauczyciela WF, poprzez Teams lub dziennik elektroniczny, uzyskanych, końcowych wyników, w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca br.

 

3.  NAGRODY

 

3.1. Spośród uczestników, którzy spełnili wymogi określone w regulaminie i nie zostali wykluczeni z udziału w rywalizacji, organizator nagradza zwycięzcę w kategorii „Bieganie” i „Jazda na rowerze”, którzy osiągnęli kolejno największą ilość kilometrów na podstawie danych zarejestrowanych w ramach aplikacji „Aktywne Miasta”

3.2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują pamiątkowe puchary ufundowane przez Dyrektora IV LO

3.3  Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane upominki od Aktywnej Bydgoszczy i Terenowej Masakry

3.4. Klasy, które zgromadziły największą ilość kilometrów otrzymają punkty w konkursie „Super klasa”

3.4.a Udział klasy w rywalizacji- 1pkt

          3 miejsce - 3 pkt

          2 miejsce - 4 pkt

          1 miejsce - 5 pkt