Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
1.    Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności  od   organizacji pracy szkoły.
2.    Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
3.    Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
4.    Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji  z podaniem terminu ich zwrotu.
5.    Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie.
6.    W stosunku do czytelników  przetrzymujących książki i inne dokumenty wypożyczone   w bibliotece może być zastosowane okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
7.    Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
8.    Zbiory specjalne (DVD, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
9.    W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
10.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
11.    Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
12.    Nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów   w terminie określonym przez bibliotekarza.
13.     Każdy uczeń, który kończy szkołę zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką. Dotyczy to również ucznia, który zmienia szkołę.
14.    Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem  i do bezwzględnego przestrzegania go.

 

  czytelnia
 

Regulamin użytkowania karty bibliotecznej

     

Załącznik nr 2 do Regulaminu biblioteki szkolnej

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY BIBLIOTECZNEJ

 

1. Karty biblioteczne wydawane są wszystkim czytelnikom zarejestrowanym w Bibliotece.

2. Osoby odbierające kartę kwitują jej odbiór na formularzu.

3. Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia.

4. Każdy użytkownik karty bibliotecznej zobowiązany jest do jej chronienia przed zniszczeniem lub zgubieniem.

5. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

6. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza.

8. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

9. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu karty bibliotecznej oraz wypożyczonych zbiorów w przypadku przerwania nauki w naszej szkole.

10. Regulamin obowiązuje od 03. 09. 2012 r.

 

                           
                                                                      
 

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej

 

                                        
Załącznik nr 1 do Regulaminu biblioteki szkolnej
 
 
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ


1. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych.
2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów  i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
3. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko do celów edukacyjnych.
4. Nie można wykorzystywać komputera do gier, zabaw, wysyłania SMS-ów.
5. Podczas wkładania i wyjmowania dyskietek i dysków kompaktowych     nie wolno w żadnym wypadku używać siły fizycznej. W przypadku jakichkolwiek kłopotów należy zgłosić ten fakt nauczycielowi.
6. Uczniowi wolno korzystać z urządzeń drukujących znajdujących się w bibliotece, jeśli ustawienia konta na to pozwalają. Uczeń korzysta wówczas z własnego papieru, do wprowadzania wykorzystując podajnik ręczny z przodu drukarki.
7. Przed odejściem od komputera należy uporządkować stanowisko pracy, wyjąć nośniki ze wszystkich napędów oraz dosunąć krzesła, by nie tarasowały przejścia. 8. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba. 9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. 10. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
14. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
 
komputer
 

 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates