Regulamin Pływalni

Utworzono: czwartek, 05, marzec 2015 Pływalnia

 

REGULAMIN DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH 

Z PŁYWALNI "CZWÓRKA"

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

 

2 

3

4

5

 

6

7

8

9

10

 

 

10

 

 

 1. Warunkiem korzystania z pływalni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego załącznikami oraz ich przestrzeganie.
 2. Załącznikami do regulaminu są:

 1. Pływalnia jest obiektem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 2. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 22:00, w soboty od 8:00 do 22:00 , w niedzielę od 8:00 do 21:00.
 3. Z obiektu nie wolno korzystać osobom:
 •  pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
 •           chorych na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),
 •           uczulonym na środki odkażające,
 •      z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje, widoczne uszkodzenia skóry, z opatrunkami, itp.),
 •           z chorobami układu wydalniczego.
 1. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
 2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 3. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu według ustalonego rozkładu zajęć.
 4. Zajęcia grup zorganizowanych na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności instruktorów pod nadzorem ratowników.
 5. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych odpowiadają instruktorzy, opiekunowie i ratownicy.
 6. Grupy zorganizowane nie mogą przekraczać 15 osób na jednego instruktora i zobowiązane są do przestrzegania "Regulaminu dla grup zorganizowanych"
 7. Wchodzący na teren pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni głównej, pozostawiania tam okrycia oraz:
 •           zmiany obuwia na klapki basenowe ( dotyczy osób kąpiących się)
 •           założenia obuwia ochronnego (dotyczy instruktorów, opiekunów)
 •           pobrania kluczy
 1. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy:
  •      dla kobiet jedno lub dwuczęściowy,
  • dla mężczyzn slipy lub spodenki kąpielowe przylegające bezpośrednio do   ciała (bez kieszeni, mankietów),
  •    wszyscy korzystający z basenu zobowiązani są do kąpieli w czepku.
 1. Przed wejściem na basen wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących i założenia czepka na głowę.
 2. Przy wejściu na płytę basenu należy dodatkowo obmyć stopy w specjalnie przeznaczonym do tego celu zbiorniku z płynem dezynfekującym.
 3. Po korzystaniu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem z użyciem środka  myjącego.
 1. Podczas pływania obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż wyznaczonych pasów.
 2. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu oraz osób tam przebywających. Zabrania się:
 •           biegania po chodnikach otaczających niecki basenów,
 •      używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach,
 •           siadania na linach torowych lub obciążania ich w inny sposób,
 •           zatykania i manipulowana przy kratkach urządzeń pobierających wodę,
 •           pływania w okularach i szkłach kontaktowych,
 •           posiadania w wodzie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.),
 •           skoków do wody bez nadzoru instruktora, ratownika,
 •           pływania w poprzek basenu, lewą stroną toru lub torem zajętym,
 •           utrudniania pływania oraz stwarzania zagrożenia innym osobom korzystającym z pływalni,
 •           jedzenia na basenie, w szatniach i na widowni,
 •           palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
 •           wnoszenia i picia alkoholu,
 •           załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
 •           pozostawiania małych dzieci bez opieki.
 1. Obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  •           1 gwizdek krótki                    - przekroczenie regulaminu,
  •           1 gwizdek długi                     - rozpoczęcie kąpieli (zajęć),
  •           2 gwizdki długie                    - koniec kąpieli (zajęć),
  •       seria krótkich gwizdków       - ALARM - natychmiastowe opuszczenie basenu,
 1. Po wyjściu z basenu każdego obowiązuje ok. 20 minutowy odpoczynek readaptacyjny.
 2. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody i opuszczenie pływalni.
 3. Wszyscy znajdujący się na terenie pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 4. Wszelkie skaleczenia i urazy należy zgłaszać ratownikowi dyżurnemu lub personelowi pływalni
 5. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia regulaminów pływalni wydać zakaz prowadzenia zajęć.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów otrzymają nakaz opuszczenia obiektu.
 7. Osoby i grupy korzystające z pływalni zobowiązane są po zajęciach odłożyć                        w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki.
 8. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w szatniach i w szafkach.
 9. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca a za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice, opiekunowie prawni.
 10. W przypadku zgubienie lub uszkodzenia paska z kluczykiem będzie pobierana opłata zgodna z cennikiem.
 11. Na pływalni obowiązuje kategoryczny zakaz palenia.
 12. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur, komunikatom ogłaszanym na obiekcie, przestrzegać znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych na terenie pływalni oraz niniejszego regulaminu.
 13. Pływalnia "CZWÓRKA" nie odpowiada za wypadki losowe i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.
 14. Skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać w recepcji lub kierownikowi obiektu.


2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates