Dokumenty IV LO

 

1

Statut IV LO

2

Regulamin Rady Pedagogicznej

3

Regulamin Rady Rodziców

4

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

5

Program wychowawczo - profilaktyczny

6

Zasady współdziałania organów szkoły

7

Plan interwencji kryzysowej

8

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

9

Przedmiotowe Zasady Oceniania

10

Kodeks Etyczny Ucznia

11

Program pracy z uczniem zdolnym

12

Regulamin wycieczek szkolnych

13

Regulamin Oceny Zachowania

14

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu maturalnego

15 

RODO

16  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-Cov-2 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wszystkie dokumenty są w formacie PDF
(wymagana przeglądarka Acrobat Reader)
2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates