Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2017/2018

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

 

Przewodniczący – Pan Jacek Rogalski

Wiceprzewodnicząca – Pani Barbara Wiencelewska – Cyranowicz

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Pani Małgorzata Kulesza

 2. Pan Piotr Guz

 3. Pan Grzegorz Ruszkowski

PRZEDSTAWICIELE KLAS:

 

I A Pani Magdalena Gliniewicz

I B Pani Monika Wojciechowska

I C Pan Piotr Guz

I D Pani Magdalena Bicka

 

II A Pan Grzegorz Ruszkowski

II B Pani Monika Lubońska

II C Pani Ewa Kajko

II D Pan Łukasz Basiński

 

III A Pani Magdalena Ksobiak

III B Pani Barbara Wiecelewska - Cyranowicz

III C Pani Hanna Szatkowska

III D Pan Jacek Rogalski

 

II GIM Pani Katarzyna Hojan

III GIM Pani Małgorzata Kulesza

 

Rada Rodziców to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

 • współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 • udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 • współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
 • tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
 • współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
 • upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
 • pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
 • prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa statut szkoły oraz regulamin Rady Rodziców (dokumenty można znaleźć w zakładce: dokumenty szkoły).

 


WPŁATY NA KONTO lub W SEKRETARIACIE (GOTÓWKĄ)

BP O/ Bydgoszcz

48132011172049713630000001

Rada Rodziców przy ZSO nr 4

z dopiskiem: za kogo? i która klasa?


Przydatne odnośniki:

1.  www.rodzice.codn.edu.pl

2.  www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

3.  www.fundacjarodziceszkole.org.pl

4.  www.eduserwis.w.interia.pl/rwsz.htm

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates